Food Waste
Hub

Food Waste Hub เป็นความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)

about us

เกี่ยวกับเรา

Food Waste Hub เป็นความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ที่เห็นความสำคัญของการจัดการขยะของประเทศ และให้ความสำคัญเน้นไปที่ขยะอาหารที่เป็นปัญหาขั้นต้น ทำให้อัตราการรีไซเคิลของประเทศเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะปนเปื้อนจากเศษอาหารทำให้ยากแก่การนำไปใช้ประโยชน์ในขณะที่ขยะอาหารยังมีมูลค่าในตนเองที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าสร้างรายได้ สร้างอาชีพและการลงทุนเชิงพาณิชย์

Food Waste Solutions

กากกาแฟเพื่อผลิตสารพรีไบโอติก

SUCCESS CASE

การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่สำหรับทำขนมบิสกิต

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียน

Success Case – งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหารที่สำเร็จแล้วและได้มีผู้ประกอบการนำเอางานวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว
Ready-to-use Case – งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหารที่สำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต

Success Case

งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหารที่สำเร็จแล้วและได้มีผู้ประกอบการนำเอางานวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว
product-soy-flour-bowl-with-soybean-kinako-flour
การใช้กากถั่วเหลืองผลิตแป้งโอคาร่า
แป้งโอคาร่าและเบเกอรี่จากกากถั่วเหลือง ประเภทวัสดุอาหาร กากถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย แป้งโอคาร่า...
ดูรายละเอียด...
Close-up fresh chicken eggs
การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่สำหรับทำขนมบิสกิต
การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่สำหรับทำขนมบิสกิต ประเภทวัสดุอาหาร เปลือกไข่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย ขนมบิสกิตสุนัข ผู้วิจัย...
ดูรายละเอียด...
1
เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
ประเภทวัสดุอาหารและอื่นๆ เศษอาหาร ผักตบชวา เปลือกทุเรียน ใบไม้แห้ง มูลสัตว์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร...
ดูรายละเอียด...

Ready-to-use case

งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหารที่สำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต
foodwaste-img-1
การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารไก่ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทวัสดุอาหาร กากเต้าหู้ เปลือกสับปะรด...
ดูรายละเอียด...
Woman's,Hand,Crumbles,Coffee,Grounds,Into,Wooden,Bowl
พรีไบโอติกจากกากกาแฟ
กากกาแฟเพื่อผลิตสารพรีไบโอติก ประเภทวัสดุอาหาร กากกาแฟผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย สารพรีไบโอติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารฟังก์ชั่นหรืออาหารเพื่อสุขภาพ กากกาแฟ...
ดูรายละเอียด...
ground coffee poured into the holder on which the grains of roas
การผลิตแป้งกาแฟจากเศษเหลือผลกาแฟเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารสุขภาพ
เปลือกและผลเชอรี่กาแฟเพื่อผลิตแป้งกาแฟ ประเภทวัสดุอาหาร ผลและเปลือกเชอรี่กาแฟที่ได้จากการผลิตเมล็ดกาแฟผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย...
ดูรายละเอียด...

Food Waste Solution

From waste to wealth, from useless to priceless