เปลือกกุ้งรักษาคุณภาพกุ้งและผลิตสาหร่าย

เปลือกกุ้งรักษาคุณภาพกุ้งและผลิตสาหร่าย

ประเภทวัสดุอาหาร เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย สารแอสตาแซนทินสำหรับรักษาคุณภาพกุ้งขาวต้ม และผลิตภัณฑ์สาหร่ายกรอบเสริมแคลเซี่ยมจากเปลือกกุ้ง


งานวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีช่วยลดปริมาณขยะเปลือกกุ้งจากกระบวนการแปรรูปกุ้ง เพิ่มอัตราการนำเปลือกกุ้งกลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้ (by-products) จากอุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาคุณภาพรวมทั้งยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อกุ้งต้ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว  

จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไม  และเพื่อการใช้ประโยชน์จากเปลือกกุ้งที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปกุ้งขาว  โดยได้เทคโนโลยี่สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ   

  1. นวัตกรรมการรักษาคุณภาพและสีของเนื้อกุ้งขาวต้มด้วยการเคลือบสารสกัดจากเปลือกกุ้ง มีรายละเอียด คือผลิตสารสกัดจากเปลือกกุ้ง ด้วยการย่อยโปรตีนออกจากเปลือกกุ้งขาวด้วยเอนไซม์ปาเปนที่ 1.25% ของน้ำหนักเปลือกกุ้ง นาน 120 นาที ให้ปริมาณแอสตาแซนทิน 75.03 มิลลิกรัม/กรัม และสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งขาวด้วยตัวทำละลาย iso-propanol ให้ปริมาณสารแอสตาแซนทิน คือ 32.13 มิลลิกรัม/กรัม จากนั้นนำเนื้อกุ้งขาวต้มมาเคลือบด้วยสารละลายแอสตาแซนทิน 0.8% (crude extract) ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% และเคลือบด้วยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 0.002% ช่วยชะลอการเน่าเสียของเนื้อกุ้งขาวต้มได้ ผลเชิงประจักษ์ คือเนื้อกุ้งขาวต้มที่ไม่เคลือบสาร มีอายุการเก็บรักษา 6 วัน ส่วนเนื้อกุ้งขาวต้มที่เคลือบสารสกัดจากเปลือกกุ้ง (crude extract) สามารถเก็บได้ 20 วัน
  2. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายกรอบเสริมแคลเซียมจากเปลือกกุ้ง เริ่มจากการเตรียมผงเปลือกกุ้ง โดยการล้างทำความสะอาดเปลือกกุ้ง นำไปนึ่ง แล้วอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน บดเปลือกกุ้ง ได้เป็นเปลือกกุ้งผงที่มีปริมาณความชื้นและ AW น้อยที่สุดคือ 6.46% และ 0.43 ตามลำดับ จากนั้นพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตสาหร่ายกรอบเสริมแคลเซียมจากเปลือกกุ้ง โดยมีส่วนผสมของสาหร่ายคอมบุ น้ำตาล เกลือ เปลือกกุ้งผง พริกไทย และมอลโตเด็กซ์ตริน แล้วนำไปอบ ผลิตภัณฑ์สาหร่ายกรอบเสริมแคลเซียมจากเปลือกกุ้งที่ผลิตได้ มีคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน และแคลเซียม และมีจำนวนจุลินทรีย์ และ Aw ตามมาตรฐานสาหร่ายทะเลอบ มผช. 515/2547 (จุลินทรีย์น้อยกว่า 4 log CFU/g. และ Aw น้อยกว่า 0.60)

แผนงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และการใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้ กำจัดของเสียจากการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม
Technologies and innovations to enhance production efficiency of white shrimp (Litopenaeus vannamei) products and utilization of by-products from industrial processing scale


สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564


วิจัยโดย
สวามินี ธีระวุฒิ และคณะ
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 038-103092 E-mail: sawamin@go.buu.ac.th

โครงการที่เกี่ยวข้อง

foodwaste-img-1
การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารไก่ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทวัสดุอาหาร กากเต้าหู้ เปลือกสับปะรด...
ดูรายละเอียด...
Woman's,Hand,Crumbles,Coffee,Grounds,Into,Wooden,Bowl
พรีไบโอติกจากกากกาแฟ
กากกาแฟเพื่อผลิตสารพรีไบโอติก ประเภทวัสดุอาหาร กากกาแฟผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย สารพรีไบโอติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารฟังก์ชั่นหรืออาหารเพื่อสุขภาพ กากกาแฟ...
ดูรายละเอียด...
ground coffee poured into the holder on which the grains of roas
การผลิตแป้งกาแฟจากเศษเหลือผลกาแฟเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารสุขภาพ
เปลือกและผลเชอรี่กาแฟเพื่อผลิตแป้งกาแฟ ประเภทวัสดุอาหาร ผลและเปลือกเชอรี่กาแฟที่ได้จากการผลิตเมล็ดกาแฟผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย...
ดูรายละเอียด...