การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกาแฟ

สกัดสีและน้ำมันจากกากกาแฟเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสิ่งทอ

ประเภทวัสดุอาหาร กากกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย
– สีย้อม สกัดจากกากกาแฟสำหรับย้อมผ้าฝ้าย ผ้าไหมและผ้าไนลอน
– น้ำมัน สกัดจากกากกาแฟสำหรับพัฒนาเป็นสารตกแต่งเพื่อต้านจุลินทรีย์สำหรับผ้าไหม


งานวิจัยได้นำกากกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามาใช้ประโยชน์โดยพัฒนาเป็นสีย้อมและสารตกแต่งสำหรับสิ่งทอเพื่อเป็นการนำของเหลือจากกระบวนการผลิตกาแฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยศึกษาการสกัดสีย้อมและน้ำมันจากกากกาแฟ

พัฒนาการย้อมสีจากกากกาแฟบนผ้าฝ้าย ไหมและไนลอน ซึ่งจัดเป็นสีธรรมชาติมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการตรวจสอบสมบัติการติดสี ความคงทนของสี สมบัติการต้านแบคทีเรียและป้องกันรังสี UV ของผ้าที่ผ่านการย้อม พบว่านำมาใช้ย้อมบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยเฉพาะผ้าไหมได้ดีมากและให้เฉดสีสวยงาม

พัฒนาสารตกแต่งจากน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟ โดยอาศัยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน พบว่าสามารถนำไมโครแคปซูลไปตกแต่งบนผ้าไหมให้มีสมบัติต้านแบคทีเรียชนิด S. Aureus ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ไมโครแคปซูลของน้ำมันจากกากกาแฟสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ เช่น ด้านอาหาร และเครื่องสำอางได้ในระดับอุตสาหกรรม


โครงการ การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ
Development of dyestuff and finishing agent for textiles from spent coffee ground extracts

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559


วิจัยโดย
นางจันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ และคณะ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-5625064 Email: jantip.s@ku.ac.th

โครงการที่เกี่ยวข้อง

foodwaste-img-1
การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารไก่ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทวัสดุอาหาร กากเต้าหู้ เปลือกสับปะรด...
ดูรายละเอียด...
Woman's,Hand,Crumbles,Coffee,Grounds,Into,Wooden,Bowl
พรีไบโอติกจากกากกาแฟ
กากกาแฟเพื่อผลิตสารพรีไบโอติก ประเภทวัสดุอาหาร กากกาแฟผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย สารพรีไบโอติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารฟังก์ชั่นหรืออาหารเพื่อสุขภาพ กากกาแฟ...
ดูรายละเอียด...
ground coffee poured into the holder on which the grains of roas
การผลิตแป้งกาแฟจากเศษเหลือผลกาแฟเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารสุขภาพ
เปลือกและผลเชอรี่กาแฟเพื่อผลิตแป้งกาแฟ ประเภทวัสดุอาหาร ผลและเปลือกเชอรี่กาแฟที่ได้จากการผลิตเมล็ดกาแฟผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย...
ดูรายละเอียด...